Salı , Ekim 26 2021
polis özel harekat usul ve esasları

PÖH Giriş Şartları ve Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavları, eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu, öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci izinlerini ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususları ile intibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; a) Aday: Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere polis meslek eğitim merkezine alınacak öğrenci adayını, b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını, ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını, d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü, e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre adaylar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, f) İntibak eğitimi: Polis Meslek Eğitim Merkezinde meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi, g) Öğrenci: Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini, ğ) Öğrenci Disiplin Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Disiplin Kurulunu, h) POMEM: Temel Özel Harekat eğitimi verilen Polis Meslek Eğitim Merkezini,
ı) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü, i) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü, j) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini, k) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarını l) Yönetim Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu, m) (Ek: 16/10/2019 Bakan Onayı) Şehit veya Vazife Malulü Eş veya Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli, Güvenlik Korucuları ve Gönüllü Güvenlik Korucuları şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21 inci maddesi birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Başvuru ve Adaylarda Aranacak Nitelikler

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi MADDE 5 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; POMEM’lerin kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. (2) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar. (3) Öğrencilerin POMEM’lere dağıtımına ilişkin planlama, mevcut kapasite gözetilerek Başkanlıkça yapılır.

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması MADDE 6- (1) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. (2) POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır. (3) Eksik belge ile, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. (4) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Adaylarda aranılacak nitelikler MADDE 7- (1) Özel harekat eğitimi verilen POMEM’lere başvuracak adaylarda ; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak (Değişik ibare: 26/7/2018 Bakan Onayı) tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, ç) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, d) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, g) (Mülga:15/12/2016-Bakan Onayı) h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. şartları aranır.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler(1) MADDE 8- (1) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Adaylar; a) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) T.C. Kimlik numarasını, b) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Adli Sicil ve Arşiv kaydı olmadığı bilgisini, c) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini, ç) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Lise, ön lisans ve lisans mezuniyet bilgisi veya geçici bitirme belgesinin bilgisi,
d) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlar, şehit veya vazife malulü bilgisini, e) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun bilgilerini içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar. Emniyet teşkilatı dışında Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler ve belgenin aslını sınav öncesinde Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder. Verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir. (2) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Aranılan nitelikleri taşıyan adayların birinci fıkraya uygun başvuruları Başkanlıkça belirlenen Müracaat Kabul Komisyonlarına iletilir. (3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Sınav komisyonlarının oluşturulması MADDE 9 – (1) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Mülakat sınav komisyonu İçişleri Bakanının onayıyla; müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir: a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur. b) Merkezi sınav komisyonu; Başkanlıkta görevli üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur. c) Ön sağlık kontrolü komisyonu; Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki rütbeli personelden oluşur. ç) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, rütbeli bir personel ve bir tane Başkanlıkta görevli beden eğitimi öğretim elemanı veya kurum dışından beden eğitimi öğretmeninden oluşur. d) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanı tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir. e) Soru hazırlama komisyonu; üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. f) Soru denetleme komisyonu; iki rütbeli personel ve üç öğretim elemanından oluşur. (2) Başkanlıkta Başkan, polis eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.
(3) (Ek ibare: 16/10/2019 Bakan Onayı) Mülakat sınav komisyonu hariç, Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. (4) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez. (5) (Ek fıkra: 16/10/2019 Bakan Onayı) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

Ön sağlık kontrolü MADDE 10 – (1) Adaylar, sınava girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. (2) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (3) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. (4) Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları MADDE 11 – (1) Giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar MADDE 12 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir. (2) (Değişik ibare: 16/10/2019 Bakan Onayı) Başkanlıkça belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. (3) Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

Fiziki yeterlilik sınavı MADDE 13 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. (2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar: a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır. b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir. (3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Usul ve Esaslarda yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı MADDE 14 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. (2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, (Değişik ibare: 16/10/2019 Bakan Onayı) soru hazırlama komisyonunca hazırlanıp soru denetleme komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. (3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı MADDE 15 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın fiziki yeterlilik sınavı puanının % 50’si ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. (2) (Değişik: 16/10/2019 Bakan Onayı) POMEM giriş puanına göre erkek, kadın ve şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların sayısı kadar yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.(1) (3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir. (4) Sınav evrakı sınav merkezlerince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir. (5) Sınavı kazananların POMEM’lere planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır.

Geçici kayıt MADDE 16 – (1) POMEM’lere, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna
göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir. (2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir. (3) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca haklarında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin 7 nci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için POMEM’lere planlamaları yapılır. (4) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır. (Ek cümle:15/12/2016-Bakan Onayı) Bu başvuru sırasında adaydan,geçici kayıt yapılan tarih itibariyle herhangi bir siyası partiye veya siyası partilerin yan kuruluşlarına üyeliği bulunmadığına dair yazılı beyan alınır.

İntibak eğitimi MADDE 17 – (1) POMEM’lere geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde POMEM Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. (2) Geçici kayıt süresince adayların POMEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri 19/10/2015 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle İlgili İstihkak Yönetmeliği hükümlerine göre POMEM Müdürlüğünce karşılanır.

Yedek aday çağırma MADDE 18 – (1) Geçici kayıt sırasında, POMEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı POMEM’e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.
(2) (Değişik:13/3/2017-Bakan Onayı) Eğitim-Öğretim süresince kontenjan dolmamışsa yedek aday çağrılabilir. Yedekten çağrılan adayların eğitim-öğretime geç başladıkları süre devamsızlıktan sayılmaz.

Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar MADDE 19 – (1) Planlandıkları POMEM’lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde POMEM’e kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları POMEM Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

İntibak eğitimi döneminde POMEM’den çıkma veya çıkarılma MADDE 20 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında POMEM Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez. (2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan adaylar bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. (3) 7 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir. (4) POMEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul MADDE 21 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 7 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır. (2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. (3) Adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitimöğretim dönemi için Başkanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretimin Usul ve Esasları
Eğitim esasları MADDE 22 – (1) POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür: a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.
b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, ders görevlisi tarafından uygun görülen diğer alanlarda uygulamalı eğitim çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır. c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretimin şekli ve süresi MADDE 23 – (1) POMEM’lerde altı aydan az olmamak üzere mesleki eğitim ve temel özel harekat eğitimi verilir. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılır. (2) POMEM’lerde okutulacak mesleki eğitim dersleri, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp, Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir. (3) POMEM’lerde verilecek temel özel harekat eğitimi dersleri, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Başkanlık koordinesinde hazırlanıp, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Temel özel harekat eğitimine yönelik ders müfredatları ise, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir. (4) POMEM’lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar. (5) Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlarlar.

Eğitim-öğretim takvimi MADDE 24 – (1) POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin başlamasından önce POMEM’lere gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi MADDE 25 – (1) POMEM’lerde haftada en az yirmibeş saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır. POMEM’lerde derslerin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda gece, gündüz, haftasonu ve resmi tatillerde dahil olmak üzere POMEM Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir. (2) Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz. (3) Askerlik hizmetinin yerine getirilip getirilmemesi durumuna göre eğitim süreleri Başkanlık tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları MADDE 26 – (1) 23 üncü maddede belirtilen sömestr izninden başka ve 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlar haricinde resmi tatillerde de eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir. (2) Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti MADDE 27 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilir. (2) POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça aynı giriş şartlarıyla açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir. (3) Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilirler. (4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, POMEM’de öğrencilerin rahatsızlığı nedeniyle aldıkları sağlık raporları dışında kalan sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.

Öğrenci izinleri MADDE 28 – (1) Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir: a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler. b) Evci İzni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir. c) Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde
geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mecburdurlar. ç) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez. d) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur. e) Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur. f) Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne kadar verilen izindir. g) Hastalık İzni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin POMEM dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır. (2) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir. (3) Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir. (4) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

Öğrenim sırasında evlilik MADDE 29 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.

Okuldan ayrılma ve çıkarılma MADDE 30 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. (2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ edilir. (3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla;
a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların, b) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri kesilir. (4) POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. (5) POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir. (6) POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları MADDE 31 – (1) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden öğrencilere ilan edilir. b) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır. c) Sınavlara katılmak için, öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır. ç) Öğrenci bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. d) Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir. e) POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır. f) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. g) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür. (2) Sınav sonuçları POMEM Müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir. (3) Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Sınavlar MADDE 32 – (1) Bir ders için, bir sınav yapılır. Bu sınavdan en az altmış puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan ise en az yetmiş puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrencinin POMEM’den ilişiği kesilir.

Mazeret sınavları MADDE 33 – (1) POMEM Müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle, sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar. Ancak öğrencilerin mazeret sınavlarına Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz MADDE 34 – (1) Sınav sonuçları, POMEM çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır. (2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde POMEM Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, içerisinde o dersi veren öğretim elemanının da bulunduğu aynı dersi okutan en az iki öğretim elemanının bulunduğu bir komisyon tarafından en geç üç gün içinde karara bağlanır. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez. (3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

Not düzeni MADDE 35 – (1) Verilen derslerin sınavında; a) 100-85 arası not Pekiyi, b) 84-70 arası not İyi, c) 69-60 arası not Orta, ç) 59-0 arası not Zayıf, olarak değerlendirilir. Ayrıca mesleki eğitim başarı puanı da bu not aralığına göre belirlenir.

Mesleki eğitim sertifikası MADDE 36 – (1) POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen, POMEM Müdürü ve Başkanın imzaları bulunan POMEM mesleki eğitim sertifikası verilir. (2) Öğrencilere eğitim öğretim süresi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript) ve mezuniyet belgesi birer defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki not dökümü (transkript) taleplerinde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.
(3) Sertifikasını kaybedenlere, istekleri halinde mezun oldukları POMEM Müdürlüklerince mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda yeniden belge verilmez. Ancak, durumları yazı ile ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.

Eğitim sonu sınavı MADDE 37– (1) POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

Mesleki eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralaması MADDE 38 – (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile mesleki eğitim başarı puanı elde edilir. (2) Mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Mesleki eğitim başarı puanının (Değişik ibare:06/03/2020 Bakan Onayı) % 70’i ile disiplin notunun (Değişik ibare:06/03/2020 Bakan Onayı) % 30’ unun toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır. Mezuniyet sıralamasında, birinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında, ikinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında sıralanarak birinci sınav sonucunda geçenlerden sonra gelecek şekilde sıralanarak belirlenir. (3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman MADDE 39 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, POMEM Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının izinleri MADDE 40 – (1) Öğretim elemanları POMEM çalışma takviminde belirlenen sömestr tatillerinde izinli sayılırlar. Ancak, POMEM Müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını çağırarak görev verebilir. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yaptırabilir.

Uygulamalı alan eğitimi MADDE 41 – (1) POMEM’den mezun olarak özel harekat birimlerine atamaları yapılan aday memurlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri
öğrenmelerini ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla birim amirlerinin gözetiminde ve Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamalı alan eğitimi yaptırılır. (2) Uygulamalı alan eğitiminde aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından fiili görev verilmez. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğrendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görevlendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları sonraki eğitimlerde göz önünde bulundurulmak amacıyla ilgili POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

Sosyal faaliyetler MADDE 42 – (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla POMEM Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde POMEM Müdüründen, il sınırları dışında Başkandan izin alınmak suretiyle POMEM dışı çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Öğrencilerin kıyafetleri MADDE 43- (1) Öğrencilere verilecek kıyafetlerin renk, cins, biçim, kullanma şekli ve yerlerine ilişkin hususlarda 30/8/2002 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İstihkak MADDE 44- (1) Öğrencilerin devletçe karşılanacak istihkaklarına ait hususlarda 19/10/2015 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle İlgili İstihkak Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Disiplin MADDE 45- (1) Polislik mesleğinin gerektirdiği ve öğrencilik sıfatıyla ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile örnek tutum ve davranışı görülen öğrencilerin ödüllendirilme işlemleri 8/6/2015 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat MADDE 46- (1) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masrafları yasal faiziyle birlikte tazmin ettirilir. (2) Tazminat ilişkin hususlarda 21/2/2016 tarihli ve 29631 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları İle Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük MADDE 47-(1) Bu Usul ve Esaslar onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 48- (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Hakkında Yetkili

İlginizi Çekebilir!

sehit-yakini-polis

Şehit Yakınları Polis Olabilir mi?

Polislik ve askerlik görevini icra ederken görevleri başında canlarını veren kişilere şehit denilmektedir. Vatanı için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir