Salı , Ekim 26 2021

Emniyet Rütbe Terfi Süreleri

Emniyet genel müdürlüğünün amir sınıfı için hangi rütbede en az bekleme süresinin ne kadar olduğunu belirten bir yönetmeliği bulunmaktadır. Emniyet genel müdürlüğü rütbe terfi yönetmeliği denilmektedir bu yönetmeliğe kısaca. Bu yönetmelikte bahsedilenler ise emniyet teşkilatındaki amir sınıfı personelin hangi rütbe de kaç yıl beklemesi gerektiği ve bu rütbeyi almak için hangi özellikleri taşıması gerektiği açıklanmaktadır.

Emniyet Rütbe Terfi Süreleri

Komiser yardımcısı rütbesini kazanma

MADDE 7- (1) Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde ilk derece amirlik eğitimini bitirenler ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar, eğitimleri sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, komiser yardımcısı rütbesine atanır. Polis amirlerinin rütbe terfii

MADDE 8- (1) Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır. Bekleme süreleri

MADDE 9- (1) Polis amirlerinin rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

rutbe-bekleme-polis

Rütbe terfiinde değerlendirilecek süreler
MADDE 10- (1) Polis amirlerinin rütbe terfiinde; rütbeler içinde yapılan yurtdışı misyon koruma görevi, yurtdışı eğitim, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfiinde değerlendirilmez.

(2) Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. Ancak, ilk derece amirlik eğitimi sınavına başvurmak için polis memuru rütbesinde fiilen en az iki yıl çalışmış olmak ve iki yıl iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak şarttır. Rütbe terfiinde değerlendirilmeyecek süreler

MADDE 11- (1) Polis amirlerinin rütbe terfiinde;
a) Aylıksız izinde geçen süreler,
b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezalarının süresi,
ç) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,
d) Emeklilik ve çekilme halinde geçen süre ile kurumlar arası nakil halinde kurum dışında çalışılan süre,
e) İyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı dışında alınan her performans değerlendirme puanı için bir yıllık süre,
f) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı süreleri,
g) Bir üst rütbeye terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranan üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunan personelden halen ikinci bölge hizmetini ifa etmekte olanların, geçici görev veya başka bir şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan fazla süreler,
ğ) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda üç yılı aşan süreler, değerlendirilmez.

Kurul gündemine alınma şartları
MADDE 12-
(1) Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;
a) Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,
b) Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması,
c) Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılması,
ç) Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimde başarılı olunması,
d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması, şarttır.

(2) 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girenler için birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şart aranmaz. Kıdem sırasının tespiti MADDE 13- (1) Kıdem sırasının tespitinde; a) Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan, b) Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan, c) Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan, ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan, polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır. Kıdem sırasının duyurulması MADDE 14- (1) Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl Mart ayında duyurulur.

Rütbe terfi zamanı
MADDE 15- (1) Polis amirlerinin rütbe terfileri, her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması halinde terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda yapılır. (2) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, en az bekleme süresini tamamlamaları halinde terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

(A) ve (B) grubu bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

(2) Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

(3) (B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır: a) Başkomiser rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak. b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak. c) Merkez Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.

(4) (B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Başkomiser rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının %10’unu geçemez.

(5) Bu grup için ayrı olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimi, bu Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde yer alan yazılı ve sözlü sınav ile Altıncı Bölümünde yer alan yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin şartlarını düzenleyen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(6) (B) grubu komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine, (B) grubu komiser rütbesinden başkomiser rütbesine terfi sınavları bu Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde yer alan yazılı ve sözlü sınav ile Altıncı Bölümünde yer alan yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim şartlarını düzenleyen usul ve esaslar çerçevesinde ayrı sınavlara tabi tutulur. Bu grupla ilgili başarı listesi ayrı düzenlenerek Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir

rutbe-a-b

Hakkında Yetkili

İlginizi Çekebilir!

Lise mezunu polis, lisans bitirince 8/1 olur mu?

<p><b></b></p><p><b>Soru: </b>Lise mezunu olarak 11-2 derece kademesinden polis memuru olarak göreve başladım. Bu yıl lisans …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir